Velkommen til vores hjemmeside

Fredningsbælter

Fredningsbælter

Fiskeriloven fastsætter som udgangspunkt et fredningsbælte på 500 meter ved åers, bækkes og indvandes udløb eller udmunding i have eller fjorde, hvis udløbet er mindst 2 meter bredt. Hvis udløbet er mindre end 2 meter bredt, gælder fredningsbæltet i perioden 15. september til 15. marts med mindre vandløbet er omfattet af en særlig fredningsbestemmelse/bekendtgørelse (se nedenfor) .

I fredningsbælterne er det dog tilladt i august, september, oktober og november måned at anvende ovenvandsruser bestemt til fangst af blankål.
Et fredningsbælte vil være formet som en halvcirkel, med radius på 500 meter, regnet fra midten af udløbet.

Ministeren kan, hvor forholdene efter hans skøn er ønskeligt, fastsætte et større eller mindre fredningsbælte end de 500 meter. Der kan fastsættes andre retningslinier eller anden længde for den fredede gennemgangsstrækning. Der kan ligeledes fastsættes anden form for fredning i fredningsbæltet, ligesom den nævnte anvendelse af åleruser kan forbydes.

Der kan desuden, såvel indenfor som udenfor fjordes udmunding i havet, fastsættes et fredningsbælte, indenfor hvilket fangstredskaber ikke må bruges.

Hvis du vil vide mere, kan du læse i "Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri" ved at klikke [her].

I øvrigt kan alle fredningsbælter langs de danske kyster findes på http://fredning.fd.dk/

Særlige bestemmelser om fredningsbælter
Der findes en række lokale regler, som fastsætter særlige fredningsbælter i et lokalt område. Disse fredningsbælter kan enten variere i størrelse, tidsperiode eller redskaber, som kan anvendes i fredningsbæltet. Nedenfor finder du en gennemgang af de særlige fredningsbestemmelser, som findes i de forskellige amter.

Nordjyllands Amt
Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Voer Å's udløb i Kattegat. [Klik her

Bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte ved Elling Å's udløb i Kattegat. [Klik her

Bekendtgørelse om fredningsbælter mv. i Limfjorden øst for Aggersundbroen. [Klik her]

Viborg Amt
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord. [Klik her]

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Skive-Karup Å's udløb i Skive Fjord. [Klik her]

Bekendtgørelse om fiskeri i Lønnerup Fjord. [Klik her]

Bekendtgørelse om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. [Klik her]

Ringkøbing Amt
Bekendtgørelse om fredningsbælte ved Kilen v. Struer. [Klik her]

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å. [Klik her]

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for visse tilløb til Ringkøbing Fjord. [Klik her]

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjor

d. [Klik her]

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for tilløb til Nissum Fjord. [Klik her]

Århus Amt
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m. [Klik her]

Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord. [Klik her]

Ribe Amt
Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb. [Klik her]

Vejle Amt
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt. [Klik her]

Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Hansted å, Horsens Nørrestrand og Stensballesund. [Klik her]

Sønderjyllands Amt
Bekendtgørelse om en begrænset fredning af en del af Heilsminde Nor. [Klik her]

Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord. [Klik her]

Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als. [Klik her]

Fyns Amt
Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler. [Klik her]

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn. [Klik her]

Vestsjællands Amt
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri ved Korsør Havn og i Korsør Nor.  [Klik her]

Bekendtgørelse om fredning af et vandområde ved Asnæsværkets kølevandsudløb. [Klik her]

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Isefjorden, Tempelkrogen, Holbæk Fjord og Tuse Å. [Klik her]

Storstrøms Amt
Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Fladsåens udløb. [Klik her]

Bekendtgørelse om fredningsbælterne omkring Lolland og Falster. [Klik her]

Roskilde Amt
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Roskilde Fjord. [Klik her]

Københavns Amt
Bekendtgørelse om St. Vejleå og om fredningsbælte ved åens udløb i Ishøj Havn. [Klik her]

Bornholms Amt
Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm. [Klik her]

Bekendtgørelse om særlige regler for det rekreative fiskeri samt særlig fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene). [Klik her]

Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i et område ved Nexø havn. [Klik her]

Del siden